Skip to main content

Cele statutowe Fundacji to:

 • propagowanie zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się problematyką chorób zakaźnych oraz innych dziedzin medycyny, wśród lekarzy i  innych zawodów reprezentujących opiekę zdrowotną,
 • współdziałanie w organizowaniu i promowaniu standardów opieki zdrowotnej w  zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych oraz w innych dziedzinach medycyny,
 • prowadzenie projektów naukowych w zakresie epidemiologii i leczenia chorób zakaźnych oraz innych dziedzin medycyny, obejmujących również współpracę międzynarodową,
 • promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w zakresie wszystkich dziedzin medycyny,
 • szkolenie lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się chorobami zakaźnymi oraz innymi dziedzinami medycyny,
 • wspomaganie i promowanie innych inicjatyw edukacyjnych i naukowych w  zakresie nauk medycznych oraz profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,
 • promocja zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa,
 • upowszechnianie i popularyzacja nauki wśród społeczeństwa,
 • działalność wspierająca na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami (osoby z  niepełnosprawnością lub ograniczeniami zdrowotnymi),
 • działalność wspierająca na rzecz osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne i/lub wymagających szczególnego wsparcia (osoby z uzależnieniami, więźniowie, uchodźcy, migranci, osoby bezdomne i w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej).